Algemene voorwaarden

Mantelzorgmakelaar Den Bosch

Algemene voorwaarden van
Mantelzorgmakelaar Den Bosch
Orthenseweg 70
5212 XC Den Bosch
Vertegenwoordigd door Mieke van Bussel

Artikel 1 Definities
1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan Mantelzorgmakelaar Den
Bosch heeft gegeven.
2. Mantelzorgmakelaar Den Bosch: opdrachtnemer die deze algemene voorwaarden gebruikt.
3. BMZM: de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars. Mieke van Bussel is lid van deze
beroepsvereniging. De contactgegevens staan op www.bmzm.nl .

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten tussen Mantelzorgmakelaar Den Bosch en opdrachtgever. Afwijken van deze
voorwaarden is alleen mogelijk als dit door beide partijen schriftelijk overeengekomen is.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als Mantelzorgmakelaar Den Bosch andere
personen of organisaties inschakelt voor het werk.
3. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij beide partijen hiermee
schriftelijk akkoord gaan.
4. Als een bepaling niet geldig (nietig) blijkt te zijn of door de rechter vernietigd wordt, blijven de
overige bepalingen wel van toepassing. Beide partijen overleggen dan wat de inhoud van de
nieuwe bepaling wordt.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend behalve als er een geldigheidsduur in staat.
2. Bij offertes en aanbiedingen met een geldigheidsduur is Mantelzorgmakelaar Den Bosch
gebonden als de opdrachtgever de offerte binnen de termijn aanvaardt. Bij vrijblijvende offertes
en aanbiedingen is Mantelzorgmakelaar Den Bosch pas gebonden als opdrachtgever aanvaardt en
Mantelzorgmakelaar Den Bosch dit daarna schriftelijk bevestigt.
3. Het aantal uren dat in de offerte genoemd staat, is een schatting van de benodigde tijd. In de
factuur worden de werkelijk bestede uren in rekening gebracht.
4. Mantelzorgmakelaar Den Bosch is niet aan de offerte of aanbieding gebonden als opdrachtgever
moet begrijpen dat Mantelzorgmakelaar Den Bosch een kennelijke vergissing heeft gemaakt.
5. Prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en heffingen door de overheid. Voor particuliere
opdrachtgevers worden prijzen inclusief BTW genoemd. Andere kosten zoals reis- verblijfverzend- en administratiekosten worden apart in rekening gebracht.
6. Offertes en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten behalve als partijen dit
schriftelijk overeenkomen.

Artikel 4 Opdracht en uitvoering
1. De samenwerking tussen Mantelzorgmakelaar Den Bosch en opdrachtgever is een overeenkomst
van opdracht zoals genoemd in art. 7:400 BW. Mantelzorgmakelaar Den Bosch heeft een
inspanningsverplichting.
2. Mantelzorgmakelaar Den Bosch en opdrachtgever hebben niet de bedoeling om een
arbeidsovereenkomst aan te gaan.
3. De overeenkomst geldt voor bepaalde tijd als partijen dit schriftelijk overeenkomen of uit de
opdracht blijkt dat deze voor een bepaalde tijd duurt. In alle overige gevallen geldt de
overeenkomst voor onbepaalde tijd.
4. Mantelzorgmakelaar Den Bosch zal de opdracht uitvoeren volgens de maatstaven en
handelswijzen zoals die binnen de beroepsgroep van mantelzorgmakelaars gebruikelijk zijn.
5. Mantelzorgmakelaar Den Bosch mag werkzaamheden door andere personen of organisaties laten
uitvoeren.
6. Als Mantelzorgmakelaar Den Bosch werk uitvoert op een locatie die door opdrachtgever is
aangewezen, zorgt opdrachtgever kosteloos voor de gewenste voorzieningen.
7. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag Mantelzorgmakelaar Den Bosch het werk
voor een volgende fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van eerdere fases heeft
goedgekeurd en betaald.
8. Opdrachtgever geeft alle benodigde gegevens op tijd aan Mantelzorgmakelaar Den Bosch. Als de
gegevens te laat worden gegeven heeft Mantelzorgmakelaar Den Bosch het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten. Eventuele kosten van deze vertraging worden in rekening
gebracht.
9. De uitvoeringstermijn begint als opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Mantelzorgmakelaar
Den Bosch heeft gegeven.
10.Mantelzorgmakelaar Den Bosch is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is omdat
opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd en Mantelzorgmakelaar Den
Bosch van deze gegevens is uitgegaan.
11.Uitvoeringstermijnen en leveringstijden zijn nooit definitieve (fatale) termijnen.
Mantelzorgmakelaar Den Bosch overlegt met opdrachtgever wat het vervolg zal zijn als termijnen
uitlopen.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst
1. Wijzigen of uitbreiden van de opdracht is alleen mogelijk in overleg met beide partijen.
2. Wijziging of uitbreiding wordt door beide partijen schriftelijk bevestigd.
3. Mantelzorgmakelaar Den Bosch zal opdrachtgever informeren over de gevolgen van de wijziging
zoals uitvoeringstermijn en prijs.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging
1. Mantelzorgmakelaar Den Bosch mag haar verplichtingen opschorten als:
• opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of te laat nakomt;
• Mantelzorgmakelaar Den Bosch na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden te
weten komt waardoor bij Mantelzorgmakelaar Den Bosch twijfel ontstaat of
opdrachtgever zijn verplichtingen na zal komen;
• opdrachtgever zekerheid moet geven dat hij aan zijn verplichtingen zal voldoen maar dit
niet doet;
• er vertraging of omstandigheden bij opdrachtgever plaats vinden waardoor
Mantelzorgmakelaar Den Bosch de overeenkomst in redelijkheid niet meer volgens
afspraak kan uitvoeren;
• nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden.
2. Als Mantelzorgmakelaar Den Bosch haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten uit de
wet en de overeenkomst.
3. Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Mantelzorgmakelaar Den Bosch
direct opeisbaar.
4. Mantelzorgmakelaar Den Bosch is niet aansprakelijk voor schade en kosten die ontstaan door
opschorting, ontbinding of opzegging.
5. Als de ontbinding aan opdrachtgever kan worden toegerekend, heeft Mantelzorgmakelaar Den
Bosch recht op vergoeding van directe en indirecte schade en kosten.
6. Mantelzorgmakelaar Den Bosch mag de overeenkomst direct ontbinden als opdrachtgever zijn
verplichtingen niet nakomt en dit de ontbinding rechtvaardigt.
7. Als de overeenkomst door Mantelzorgmakelaar Den Bosch wordt opgezegd, zorgt
Mantelzorgmakelaar Den Bosch er voor dat resterende werkzaamheden aan andere personen of
organisaties worden overgedragen. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever. Kosten van de
overdracht worden in rekening gebracht. Als de overeenkomst door opdrachtgever wordt
opgezegd, heeft Mantelzorgmakelaar Den Bosch geen verplichting tot overdracht.
8. Mantelzorgmakelaar Den Bosch mag de overeenkomst direct opzeggen of annuleren als:
• opdrachtgever in staat van liquidatie is verklaard;
• opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
• opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of faillissement is aangevraagd;
• er beslaglegging plaatsvindt bij opdrachtgever en dit langer duurt dan 3 maanden,
• er sprake is van schuldsanering bij opdrachtgever;
• opdrachtgever niet vrij over zijn vermogen kan beschikken.
De vorderingen van Mantelzorgmakelaar Den Bosch zijn in deze gevallen direct opeisbaar.
9. Als opdrachtgever de opdracht (gedeeltelijk) annuleert, worden alle gemaakte kosten en
gereserveerde arbeidstijd in rekening gebracht.

Artikel 7 Overmacht
1. Mantelzorgmakelaar Den Bosch hoeft haar verplichtingen niet na te komen als sprake is van
overmacht.
2. Van overmacht is sprake als Mantelzorgmakelaar Den Bosch gehinderd wordt door voorziene of
onvoorziene oorzaken die buiten haar invloedsfeer liggen en die niet aan haar kunnen worden
toegerekend maar waardoor Mantelzorgmakelaar Den Bosch niet in staat is haar verplichtingen
na te komen. Dit omvat ook werkstakingen bij Mantelzorgmakelaar Den Bosch en derden.
3. Mantelzorgmakelaar Den Bosch kan haar verplichtingen opschorten zolang de overmacht duurt.
Als dit langer is dan 2 maanden mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk opzeggen
zonder de andere partij schadevergoeding te betalen.
4. Als een deel van het werk al is verricht of nog verricht kan worden en dit deel heeft zelfstandige
waarde dan is opdrachtgever verplicht dit deel van het werk te betalen. Mantelzorgmakelaar Den
Bosch stuurt een deelfactuur toe.

Artikel 8 Betaling en Incasso
1. Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
2. Mantelzorgmakelaar Den Bosch geeft aan op welke bankrekening de betaling moet plaatsvinden.
3. Mantelzorgmakelaar Den Bosch kan facturen sturen voor een deel van de opdracht.
4. Als opdrachtgever te laat betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een
ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever moet dan een rente van 1% per maand betalen. Als de
wettelijke rente hoger is, dient de wettelijke rente betaalt te worden. Bij zakelijke opdrachtgevers
wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht. De rente wordt berekend vanaf het
moment van verzuim tot het moment dat het bedrag betaald is.
5. Mantelzorgmakelaar Den Bosch mag bepalen welke kosten met de betaling voldaan worden. Met
de betaling worden eerst gemaakte kosten voldaan, dan renten en als laatste de hoofdsom met
rente.
6. Als opdrachtgever de volgorde van betaling verandert, mag Mantelzorgmakelaar Den Bosch de
betaling weigeren. Als opdrachtgever alleen de hoofdsom betaalt maar niet de rente en
incassokosten, dan mag Mantelzorgmakelaar Den Bosch de betaling ook weigeren.
7. Als opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van de factuur moet hij dit binnen 14 dagen
laten weten aan Mantelzorgmakelaar Den Bosch.
8. Opdrachtgever overlegt met Mantelzorgmakelaar Den Bosch of hij de factuur bij bezwaar geheel
of gedeeltelijk zal betalen. Mantelzorgmakelaar Den Bosch zal de afgesproken betalingsregeling
schriftelijk bevestigen.
9. Als opdrachtgever te laat betaalt, dan is hij verplicht om naast het factuurbedrag ook de
buitengerechtelijke incassokosten te betalen. De factuur dient als voldoende bewijs. Voor
particuliere opdrachtgevers geldt dat zij eerst een aanmaning toegestuurd krijgen. In de
aanmaning worden de incassokosten vermeld en de gevolgen als er niet betaald wordt.
Opdrachtgever is 14 dagen na het sturen van de aanmaning in verzuim. De incassokosten worden
berekend naar tarieven zoals die in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk zijn. Zakelijke
opdrachtgevers krijgen geen aanmaning toegestuurd. Zij zijn in verzuim zodra de betalingstermijn
verstreken is. Bij hen worden alle werkelijk gemaakte incassokosten in rekening gebracht, ook als
deze op redelijke gronden hoger zijn dan gebruikelijk. Eventuele gerechtelijke kosten en
executiekosten worden zowel bij particuliere als zakelijke opdrachtgevers in rekening gebracht.
Opdrachtgever moet over de (incasso)kosten wettelijke rente betalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Mantelzorgmakelaar Den Bosch is alleen aansprakelijk voor directe schade.
Mantelzorgmakelaar Den Bosch is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
2. Onder directe schade wordt verstaan:
• kosten voor de vaststelling van oorzaak en omvang van de schade;
• redelijke kosten die aan Mantelzorgmakelaar Den Bosch toegerekend kunnen
worden en die gemaakt worden om de gebrekkige prestatie van Mantelzorgmakelaar
Den Bosch te herstellen volgens de overeenkomst;
• redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, waarbij opdrachtgever
moet bewijzen dat deze kosten inderdaad de schade beperkt hebben.
3. Mantelzorgmakelaar Den Bosch is slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot
maximaal het factuurbedrag van de opdracht, of het gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Mantelzorgmakelaar Den Bosch is altijd beperkt tot het bedrag dat
de verzekering van Mantelzorgmakelaar Den Bosch in dat geval betaalt.

Artikel 10 Vrijwaring
1. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart
Mantelzorgmakelaar Den Bosch voor alle aanspraken van derden bij de uitvoering van de
overeenkomst.
2. Opdrachtgever garandeert Mieke van Bussel dat informatiedragers, elektronische bestanden en
software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
1. Op teksten, afbeeldingen en andere werken die voor de uitvoering van de overeenkomst door
Mantelzorgmakelaar Den Bosch zijn gemaakt kunnen rechten van intellectueel eigendom rusten.
2. Mantelzorgmakelaar Den Bosch behoudt het eigendomsrecht op werken totdat ze zijn geleverd
en betaald.
3. Mantelzorgmakelaar Den Bosch verleent bij levering van werken in de zin van de Auteurswet een
exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht voor het overeengekomen gebruik. De
auteursrechten blijven bij Mantelzorgmakelaar Den Bosch.
4. Herpublicatie, publicatie in een ander medium of elk ander gebruik dan overeengekomen is niet
toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Mantelzorgmakelaar Den Bosch.
Mantelzorgmakelaar Den Bosch kan voor de toestemming een vergoeding vragen. Gebruik door
derden is niet toegestaan.
5. Bij publicatie is naamsvermelding van Mantelzorgmakelaar Den Bosch verplicht.
Mantelzorgmakelaar Den Bosch kan bepalen dat haar naam niet wordt vermeld.
Mantelzorgmakelaar Den Bosch kan schadevergoeding vorderen als haar naam niet vermeld
wordt.
6. Opdrachtgever moet goedkeuring vragen aan Mantelzorgmakelaar Den Bosch om geleverde
werken ingrijpend te wijzigen. Mantelzorgmakelaar Den Bosch kan toestemming weigeren en het
gebruik van het werk verbieden.
7. Als de opdrachtgever een overheidsinstantie is die het auteursrechtelijk beschermd werk
openbaar maakt, moet de opdrachtgever een auteursrechtelijk voorbehoud maken zoals bedoeld
is in art. 15b van de Auteurswet. De publicatie vindt plaats door en uit naam van de overheid.

Artikel 12 Geheimhouding
1. Beide partijen houden vertrouwelijke informatie die zij uit deze overeenkomst of andere bron van
elkaar gekregen hebben geheim tenzij zij door een rechterlijke uitspraak of op grond van de wet
verplicht zijn om deze informatie te geven.
2. Mantelzorgmakelaar Den Bosch is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever hierdoor
lijdt.

Artikel 13 Klachten en geschillen
1. Op elke overeenkomst en deze voorwaarden tussen Mantelzorgmakelaar Den Bosch en
opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. Klachten en geschillen tussen partijen worden eerst schriftelijk aan elkaar kenbaar gemaakt.
Partijen proberen tot een schikking te komen.
3. Komen partijen niet tot een oplossing, dan zullen partijen het geschil aan de klachtencommissie
van Registerplein voorleggen.
4. Als de klachtencommissie geen oplossing biedt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement van Mantelzorgmakelaar Den Bosch.